Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
15.02 13:41 - Никога, ама никога не е имало фашизъм в България
Автор: vencivaleri1951 Категория: Политика   
Прочетен: 2229 Коментари: 31 Гласове:
7


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
ЗЗН Дял втори За лицата от еврейски произход Глава I. За произхода Чл. 15. От еврейски произход са лицата, на които поне един от родителите е евреин. Не се смятат от еврейски произход ония лица, които са родени или ще бъдат родени от заварени от този закон смесени бракове, между приели християнството лица от еврейски произход и лица от български произход и са приели или ще приемат християнството като първа своя религия. Чл. 16. Всички лица от еврейски произход (съответно техните законни представители или наследници), без оглед на поданството им, са длъжни в месечен срок от влизането на закона в сила да обявят произхода си в общинското управление и в съответното полицейско управление, за да се отбележи в регистрите на общината, в личната карта и в полицейската картотека за лицата от еврейски произход. За неизпълнението на този член виновните се наказват с тъмничен затвор и глоба от 1000 до 100 000 лв. Чл. 17. При съставяне акта за раждане на лице от еврейски произход трябва да се декларира в съответната българска община точното име на новороденото. Общините издават билет за кръщение на основание акта за раждане. Синагогалните настоятелства (еврейската община) при обрязването са длъжни да дават на новороденото името, което е посочено в билета за кръщаване, издаден от съответната българска община. Същото име задължително се вписва и в рожденото свидетелство. Всички лица от еврейски произход са длъжни да носят името, посочено в акта за раждане. Това име трябва да фигурира във всички останали книжа и документи, като лична карта, дипломи за образование, призивни свидетелства, уволнителни билети, данъчни партиди, търговски фирми и др. Чл. 18. Заварените от настоящия закон лица от еврейски произход, които имат разлчни имена в някои документи, неотговарящи на името, посочено в акта за раждане, са длъжни в тримесечен срок да представят препис от акта за раждането, по който да се поправи името във всички книжа и документи, посочени в предидущия член. За родените преди 1893 г. трябва да се представи рождено свидетелство от съответната еврейска община. Родените в България лица от еврейски произход, които са приели българско поданство по натурализация, трябва да представят акт за раждане в съответната община. Родените вън от пределите на страната трябва да представят заверен препис от акта за раждане, съставен от съответната община на държавата, в която са родени. Чл. 19. При покръстване на лица от еврейски произход актът за раждането може да бъде поправен в съответната община само след протоколно определение на надлежния съд, като новото име се вписва в регистъра на населението, но се запазва и старото (еврейското) име. Лица от еврейски произход и от женски пол, покръстени и омъжени за българи, запазват като второ име своето моминско име по баща (еврейското). На лица от еврейски произход се премахват окончанията -ов, -ев, -ич и пр. в презимената и фамилните им имена. Същите остават такива, каквито са посочени в актовете за раждането или рождените свидетелства. Чл. 20. Осиновяване и припознаване на лица от еврейски произход не се допуска от лица от български произход. Глава II. Общи ограничения Чл. 21. Лицата от еврейски произход не могат: а) да бъдат приемани за български поданици: жените от еврейски произход следват поданството на мъжете си; б) да бъдат избиратели или избираеми както в публичноправни избори, така и в избори на всякакви дружества и сдружавания с идеална цел, освен ако изборът се отнася до организации само на лица от еврейски произход. Всички лица от еврейски произход, заварени от този закон на изборни длъжности, които не могат да заемат съгласно тая разпоредба, са длъжни да напуснат тия длъжности в месечен срок от влизането на този закон в сила; в) да заемат държавни, общински или други служби на публичната власт, както и служби в частноправни организации - освен в организации само на лица от еврейски произход - които имат някои публичноправни привилегии, или които се подпомагат материално от публичната власт. Те не могат да бъдат и агенти или представители на държавни, общински или автономни дирекции, институти и др. Всички лица от еврейски произход, които заемат такива служби, са длъжни да ги напуснат в месечен срок от влизането на закона в сила; г) да се откупуват от военна служба, а се свикват на общо основание, но служат само като трудоваци в отделни трудови групи; негодните за трудова служба се облагат със съответния военен данък; д) да членуват в организации, които се намират под надзора на Министерството на войната; е) да встъпват в брак или в извънбрачно съжителство с лица от български произход; бракове между лица от еврейски произход и българи, сключени след влизане на закона в сила, се считат за несъществуващи; ж) да държат под каквато и да е форма за домашна прислуга лица от български произход; заварената прислуга от такива лица трябва да бъде освободена в 15-дневен срок от влизането на този закон в сила. За неизпълнението наредбите на този член виновните се наказват с тъмничен затвор и глоба от 1000 до 30 000 лв. Чл. 22. В учебно заведение, българско или чуждо, непредназначено само за евреи, в което се приемат ограничено число учащи, могат да се приемат лица от еврейски произход в размер, определен от Министъра на народното просвещение, и то само ако няма кандидати българи. Глава III. За местожителство на лица от еврейски произход Чл. 23. След влизането на този закон в сила, никое лице от еврейски произход не може да се установи на ново местожителство без разрешение на Дирекцията на полицията. За неизпълнението на тази разпоредба виновните се наказват с глоба от 3000 до 25 000 лв. от Министъра на вътрешните работи и народното здраве и се възстановяват на старото си местожителство. Не се допуска лицата от еврейски произход да се установяват за в бъдеще на ново местожителство в София. Министерският съвет може, по доклад на Министъра на вътрешните работи и народното здраве, да определя селата и градовете, или части от тях, в които не могат да живеят лица от еврейски произход, както и да определя на живущите в такива селища нови местожителства. Глава IV. За имотите на лица от еврейски произход Чл. 24. Лица от еврейски произход не могат да притежават, владеят или държат под наем, лично или чрез подставени лица, непокрити полски имоти, а в селските общини, изключая курортните такива и покрити имоти. Притежателите от еврейски произход на непокрити имоти са длъжни в тримесечен срок да ги предложат за покупка от държавния поземлен фонд при Министерството на земеделието и държавните имоти. Фондът откупува тези имоти по реда на закона за трудовата поземлена собственост. Покритите имоти в селските общини, изключая курортните такива, собственост на лица от еврейски произход, последните са длъжни да ги продадат в едногодишен срок на българи или дружества само с български капитали. Непредложените на държавния поземлен фонд непокрити имоти и неликвидираните покрити имоти на лица от еврейски произход в упоменатия по-горе срок се изземват в полза на касата за обществено подпомагане със заповед от Министъра на вътрешните рабти и народното здраве. Лицата от еврейски произход, които наемат непокрити полски имоти, са длъжни да ги напуснат до 1 октомври 1941 год., към която дата наемните договори се развалят по силата на този закон, освен ако договореният срок изтича по-рано. Глава V. За професионалната и стопанска дейност на лицата от еврейски произход Чл. 25. Упражняването на свободна професия, търговия (изключая амбулантната) и индустрия от лица от еврейски произход е допустимо за всяка свободна професия, търговия (изключая амбулантната) и индустрия в такъв процент от общия брой на упражняващите тази професия в царството, какъвто е процентът на населението от еврейски произход в страната. Така определеният брой на лица от еврейски произход за всяка свободна професия, търговия (изключая амбулантната) и индустрия се разпределя по населени места с оглед броя на населението от еврейски произход в населеното място към общия брой на населението от еврейски произход в страната. Министерският съвет в срок до шест месеца от влизане закона в сила определя сроковете и начините за приложение постановленията на горната алинея. Чл. 26. Министерският съвет може, по доклад на Министъра на търговията, промишлеността и труда, да ограничава, цялостно или частично, личното или капиталовото участие на лица от еврейски произход в някои клонове на търговията, индустрията, занаятите или друг вид стопанска дейност, а по доклад на Министъра на финансите и на Министъра на търговията, промишлеността и труда - да взема мерки за установяване и надзираване имотното състояние на лицата от еврейски произход. Постановленията на Министерския съвет, взети въз основа на този член, не подлежат на никакво обжалване. В срок един месец от влизането на този закон в сила, всички лица от еврейски произход, които имат имоти в царството, са длъжни да декларират имуществата си - движими и недвижими - пред Българската народна банка, по образец, даден от последната. Същите лица са длъжни при поискване да дават отчет пред Българската народна банка за положението на имуществото си, включително и за направените от тях разходи. Такъв отчет дават пред Българската народна банка и всички излизащи от пределите на царството лица от еврейски произход за левовете, добити от ликвидация на имуществото им в страната, както и за разходването на тия левове. Разполагаемите левове от ликвидация на имуществата им, спестявания и други те са длъжни да внасят по текуща сметка при местна българска банка. Тегленията по такава сметка стават под контрола на Българската народна банка. На излизащи вън от пределите на царството лица от еврейски произход, които не изпълнят тази разпоредба, паспорт и виза не се дават. Отчет пред Българската народна банка дават и лицата, на които е поверено управлението на неликвидираните имущества на изселилите се или изселващи се лица от еврейски произход. Нарушителите на този член отговарят по закона за търговия с външни платежни средства, като нарушенията се констатирват с акт, по реда, указан в същия закон. Укритите имущества на лицата, посочени в този член - движими и недвижими имоти, пари, ценности и други - където и да се намерят, се конфискуват в полза на касата за обществено подпомагане, с заповед на Министъра на вътрешните работи и народното здраве по донесение на Българската народна банка. Чл. 27. Лицата от еврейски произход не могат: а) да бъдат собственици, акционери и участници с капитал под каквато и да е форма в учебни заведения или в предприятия за всякакъв вид театри, за кина, за издаване на печатни произведения, за производство и търговия с филми и грамофонни плочи, увеселителни заведения, както и в предприятия за хотели и за производство и търговия с оръжие, а в дружества за кредит да участват с повече от 49 % капитал и гласове. В 6-месечен срок от влизането на този закон в сила такива права на лица от еврейски произход трябва да бъдат ликвидирани или прехвърлени върху лица от български произход и български поданици или на дружества с български капитали. Неликвидираните или неотчуждените съгласно тази разпоредба права се изземват в полза на касата за обществено подпомагане със заповед на Министъра на вътрешните работи и народното здраве; б) да бъдат на каквато и да е ръководна служба - управители, директори, редактори и други ръководни служби в предприятия, посочени в буква "а" на този член. Такива лица са длъжни, в месечен срок от влизането на този закон в сила, да напуснат службите си; в) да бъдат заклети експерт-счетоводители, митнически посредници и комисионери; г) да търгуват с държавни, общински и гарантирани от държавата ценни книжа и с благородни метали; д) да бъдат членове на управителни съвети, на контролни съвети, директори, поддиректори, прокуристи и търговски пълномощници в каквито и да било, макар и чисто еврейски обществени или частни кредитни учреждения и банки. Такива лица са длъжни в месечен срок от влизането на този закон в сила да напуснат службите, които заемат, като Министърът на вътрешните работи, след вземане мнение на управителя на Българската земеделска и кооперативна банка, ако кредитното учреждение е кооперативна банка, или на управителя на Българската народна банка, ако кредитното учреждение е частно или акционерно, назначава за временни членове на управителния и контролния съвети само българи. Овакантените неизборни места (директори, поддиректори и пр.) се попълват с назначени от временния управителен съвет българи. Общи събрания за избиране на редовни членове на управителния и контролния съвети трябва да се свикат в тримесечен срок от влизането на закона в сила; е) да бъдат собственици и управители на аптеки, дрогерии и санитарни магазини. Съществуващите такива трябва да ликвидират предприятието си в срок от една година от влизане закона в сила. Главната дирекция на народното здраве обявява ликвидираните аптеки за свободни, съгласно чл. 269 от закона за народното здраве. Разпоредбите на този член не се отнасят за учебни заведения и за предприятията за издаване на печатни произведения, предназначени само за лица от еврейски произход. Лице от еврейски произход, което не изпълнява разпоредбата на този член, се наказва с тъмничен затвор и глоба от 4000 до 50 000 лв., като капиталът, с който е участвувал, се изземва в полза на касата за обществено подпомагане със заповед на Министъра на вътрешните работи и народното здраве. Чл. 28. В никое дружество или предприятие, в което не е изключен достъпът на лица от еврейски произход, не се допуска те да заемат, за всеки вид чиновническа служба поотделно, повече места от българи. В дружества или предприятия, в които капиталът не е предимно еврейски, лица от еврейски произход не могат да участвуват в ръководните служби като членове на управителни и надзорни съвети, директори, прокуристи и други такива. Забележка. Към дружествата, в които капиталът не е предимно еврейски, се приравняват при всички случаи по този закон и дружества на лично участие, в които членовете не са в мнозинство евреи. Въз основа на това правило се определя и кои дружества са с предимно чужди капитали, съответно с предимно чуждо лично участие. Службите, които по този член не могат да се заемат от лица от еврейски произход, трябва да бъдат освободени в месечен срок от влизане на закона в сила, като за заместването им се постъпва съгласно чл. 27, буква "д". За неизпълнение на разпоредбите на този член виновните лица, които заемат тези служби или от ръководството на съответните дружества и предприятия, се наказват с тъмничен затвор и глоба от 1000 до 30 000 лв. Чл. 29. Забранява се прехвърлянето на предприятия, акции, дялове и въобще участие с капитал под каквато и да е форма, както и на всякакви недвижими имоти и учредяване на вещни тежести върху такива, принадлежащи на лица от еврейски произход, на чужденци по произход, или чужди поданици, или дружества с предимно чужди капитали. Чл. 30. Всички сделки на лица от еврейски произход, извършени противно на разпоредбите на този закон, са нищожни по силата на закона. Нищожно прехвърлените права се изземват в полза на касата за обществено подпомагане със заповед на Министъра на вътрешните работи и народното здраве по реда на глава III от дял I. Чл. 31. Разпоредбите на чл. 30 се отнасят и за сделките на лица от еврейски произход, посочени в чл. 29 и извършени след 1 септември 1940 г., а за сделките им с акции - от последното общо събрание на акционерното дружество, станало преди 1 септември 1940 г. За тези сделки се дава 6-месечен срок от влизане на закона в сила, в който приобретателят на права по тези сделки е длъжен да ги прехвърли на лица от български произход и български поданици или дружества с предимно български капитали. След изтичането на този срок непрехвърлените права се изземват по посочения в чл. 30 ред. Чл. 32. Лицата от еврейски произход не могат да участуват като предприемачи в обществени предприятия (по смисъла на закона за бюджета, отчетността и предприятията или други закони), концесии и доставки, било лично или чрез подставени лица. Заварените от този закон обществени предприятия с предприемачи от еврейски произход се довършват, ако не се касае за концесии, съгласно с поемните условия. А концесиите се считат за унищожени по силата на този закон и се ликвидират, ако в концесионния договор не е предвиден ред за това, от нарочна ликвидационна комисия, назначена от Министерския съвет. Решението на тази комисия се одобрява от Народното събрание. Чл. 33. Разпоредбите на този дял II от закона не се прилагат за следните лица от еврейски произход: а) които са родени в България и са имали непрекъснато местожителството си в България до влизане на закона в сила са български поданици и са приели християнството до 1 септември 1940 година; б) които до 1 септември 1940 година са встъпили в брак с лице от български произход и са приели християнството до влизане на закона в сила. Същите разпоредби на дял II, изключая тия на пунктове "а", "б", "е" и "ж" от чл. 21 и членове 26 и 27, не се прилагат за лицата от еврейски произход, които са били доброволци във войните или са военноинвалиди, или са наградени с орден за храброст. Лица от еврейски произход, сираци от войните, във всички случаи на състезание с други лица от еврейски произход, се предпочитат при прилагане разпорежданията на членове 25 и 26 от настоящия закон. Правото за използуване от разпоредбата на този член се установява с писмени доказателства по молба на заинтересувания от съответния по местожителството областен съд. Съдът се произнася в разпоредително заседание след заключението на прокурор.Гласувай:
14
71. haralanov - Въпрос...
15.02 14:23
На всички твърдящи, че у нас е имало фашизъм задавам следният въпрос:
- Знаят ли, че в 25 ОНС нa Царство България - съществувало от м. декември`41 до м. септември` 44 год. - е имало Парламентарна група на БРП (к) от 10(десет) души?
цитирай
2. apostapostoloff - На тоя ферман ще отговоря с ферман.
15.02 14:34
Моят ферман трябва да отвори очите на червени тъпунгери като теб. И така...
През 1932 г. един третокласен журналист на име Христо Кунчев, известен повече с подвизи из локалите, отколкото с публикации, и който, в зависимост от обърнатите чашки, се представя ту за потомък на Васил Левски (Кунчев), ту за потомствен търновски болярин, основава Българска националсоциалистическа партия. А, така! Имало е фаашизъм в България, имало е- виж сега как свършва всичко.

Освен че по подобие с партията на Хитлер тя е сформирана от девет души в една кръчма, програмата й буквално копира тази на фюрера. Копирайки всичко, Кунчев заимства и заглавието на вестника на националсоциалистите „Щурм“, като учредява официоза си „Атака“. Вторият човек в българската партия – господин Тахов, веднага се вживява в образа на Гьобелс.Кунчев съвсем му отпуска края и започва да копира във всичко Хитлер: жестове, облекло, дори и дрезгав говор. Тахов не остава назад в стремежа си да се прави на интересен и дръпва струната на расистката теория, но по друг начин: българските евреи били несъщински – демек сефаради, шпаньоли, уникални в световната история с миролюбието си; циганите ни пък били джипси, демек египтяни. А българите не били нищо друго, а строителите на египетската цивилизация и т. н. През есента на 1933 г. маститият издател окончателно решава, че звездата му е изгряла и пристига с шум и трясък в Берлин. Приет е от самия фюрер и Гьоринг, пред които изплаква мъката си, че партията му е бедна като църковна мишка. Тогава към партийната каса потичат хиляди марки. В немската преса гостът е наречен „големият водач на многохилядното българско националсоциалистическо движение“.След година „вождът“ отново е гост на Големия брат. В Мюнхен се снима с гестаповска униформа и то се знае – с изправена в хитлеристки поздрав ръка. Ще првършвам...

Накрая немците разбират, че този катил е мошеник и го тикват в лагер. Така завършва българският “фашизъм“.

Повечко трябва да четеш, льольо! Пък сетне да драскотиш!
цитирай
3. olivie - винаги съм се чудил и не мога да си отговоря на въпроса
15.02 15:07
Каква е била политическата обстановка в България по времето когато се гласува горе цитирания ЗЗН, но и аз съм сигурен, че никой тогава си е нямал и представа за думата фашизъм. И кое пък е изиграло роля в отменянето му. Да не би да е БПЦ?
цитирай
4. getmans1 - Този закон е „набор“ на едни други процеси в България тогава. Друг е въпроса, че според вас и комунизъм не е имало в България ...
15.02 15:09
... Та Венци, не е достатъчно да гледаш само от своята си камбанария и да викаш „Правда!“, „Правда!“, „Правда!“.
И не плачи за евреите защото целия свят знае как БКП си присвои спасяването им
цитирай
5. getmans1 - След като тези искания са приети, на ...
15.02 15:16
След като тези искания са приети, на 1 март, министър-председателят Богдан Филов подписва във Виена протокол за присъединяването на България към Тристранния пакт. Същия ден германски войски започват да навлизат от Румъния в страната. По този повод Молотов заявява с недоволство на германския посланик Вернер фон Шуленбург, че присъединяването на България към пакта става в ситуация, доста по-различна от тази по време на изявлението на съветското правителство от 25 ноември.[13] При подписването на Пакта, Филов прави изявление в което се казва:

„ „България остава вярна на договорите за приятелство, сключени със съседите ѝ, и е решена да продължи и да развива по-нататък традиционните си приятелски отношения със СССР.“ “
По това време наличието на пакта Рибентроп-Молотов, както и готовността на СССР да се включи в Тристранния пакт е повод за създаване в средите на ръководството на БРП на дружеско отношение към хитлеристка Германия. Според Върбан Ангелов:

„ „Вътрешното ръководство на БКП проведе пропаганда за влизането на България в Тристранния пакт...В края на 1940 и началото на 1941 г. по нареждане на ЦК се разпространяваха хвърчащи листове, с които се подканяше българското правителство да подпише Тристранния пакт ... Когато германските войски нахлуха у нас, Партията издаде нареждане да ги посрещнем не като враждебни, а като приятелски войски... Агитацията да влезем в Тристранния пакт и във войната на страната на Германия, Италия и Япония трая до 22 юни 1941 г., когато у нас стана известно, че германската армия напада СССР.“ [14] “
В своите „Спомени" царица Йоанна Савойска пише:

„ „Белези на съветско-немско приятелство имаше непрекъснато. Съветските танкери прекосяваха Черно море, за да разтоварят суровината, предназначена за Германия, в пристанищата на Варна и Бургас. Върху вагоните-цистерни работниците, разтоварващи петрола, пишеха с големи букви: ДА ЖИВЕЕ БОРБАТА НА НЕМСКИТЕ ДРУГАРИ! ДА ЖИВЕЕ БРАTCTBOTO НА СЪВЕТСКИЯ И НЕМСКИЯ НАРОД! ДА ЖИВЕЕ ДРУГАРЯТ ХИТЛЕР!“ “
Съдържание на предложения Договор за приятелсво[редактиране | редактиране на кода]
Според историка проф. Георги Марков след 9 септември 1944 оригиналът на предложението е прибран от съветските органи за сигурност и сега се намира в Москва в специален засекретен архив. Въпреки направените постъпки от българска страна за разсекретяването му отговорът на руските власти е, че предложението е секретно, понеже засяга и трети страни.[15] Въпреки това е запазена записка за съветското предложение на главния секретар на Министерството на външните работи Димитър Шишманов, която дава представа за част от съдържанието му:

„ 1. България и СССР имат приятелски отношения, взаимоизгодни и нееднократно проверени в опит (като пример може да се напомни разрешението на въпроса за Южна Добруджа).
2. СССР разбира националните интереси на България в Западна Тракия и е готов да съдейства за осъществяването им.

3. Има достоверни сведения за това, че Турция ще се съпротивлява по въоръжен начин на настъпването на България към юг и ще препятства с всички сили осъществяването на плановете на България.

4. От друга страна СССР е жизнено заинтересован в Проливите за безопасността на своите черноморски граници [...]

5. Имайки предвид общността на интересите на СССР и България, Съветсикят съюз подновява своето предложение, направено през септември 1939 г., да сключи пакт за взаимопомощ с България, който ще помогне в осъществяването на нейните национални стремежи не само в Западна, но и в Източна Тракия [...]

7. Според този пакт СССР се задължава да окаже на България всякаква помощ, в това число и въоръжена, в случай на заплаха от нападение [...]

9. Пактът (...) в никой случай не може да засегне вътрешния режим, суверенитета и независимостта на България [...]

11. СССР е готов да окаже на България каквато и да е помощ в пари, продоволствие, въоръжение и материали под формата на заем [...] СССР е готов да разшири своите покупки на български стоки.

12. При условие да се сключи пакт за вазимопомощ със СССР падат възраженията против присъединяването на България към известния пакт на трите държави. Напълно вероятно е, че и СССР в този случай ще се присъедини към Тристранния пакт.[16]


Бележки[редактиране | редактиране на кода]
Jump up ↑ България – своенравният съюзник на Третия райх. Сборник документи, 1992. стр. 14.
Jump up ↑ Николай Генчев, Външната политика на България (1938 – 1941) (Издателство Вектор, София 1998) гл. четвърта.
Jump up ↑ Янев, Ив. Присъединяването на България към Тристранния пакт, (1 март 1941 г. в българската историография).
Jump up ↑ Каменов, Йордан. Властта, историята и Вапцаров. Пространство и форма, 2004. ISBN 954907417Х. с. 25.
↑ Jump up to: а б Недев, Недю. Три държавни преврата или Кимон Георгиев и неговото време. София, „Сиела“, 2007. ISBN 978-954-28-0163-4. с. 480 – 484.
↑ Jump up to: а б Вачков, Даниел. Пътят на комунистическата партия към властта (1939 – 1944). // Знеполски, Ивайло (ред.). История на Народна република България: Режимът и обществото. София, „Сиела софт енд паблишинг“, 2009. ISBN 978-954-28-0588-5. с. 92 – 93.
Jump up ↑ Шарланов 2009, с. 85 – 86.
Jump up ↑ Шарланов 2009, с. 115.
Jump up ↑ Петров Пл. Българската карта в играта на Хитлер и Сталин, или, как Фюрерът надви кремълския диктатор в битката за България. сп. „НИЕ“ бр. 7 – 8, юли-август 2002 г.
Jump up ↑ История на антифашистката борба в България, т. I 1939/1943 г.. София, 1976.
Jump up ↑ Цанев, Стефан. Български хроники. Т.3. Издателство Труд; Жанет-45, 2008. с. 552.
Jump up ↑ Янев Ив. Външната политика на България през Втората световна война в българската историческа литература, 1938 – 1944 г.
Jump up ↑ LiterNet, 19.03.2009, № 3 (112) Още записки по исторически наивизъм, Христо Карастоянов.
Jump up ↑ За повече виж: в-к Дневник от 10 юни 2012 г. Прочит на историята: Тристранният пакт и българските комунисти, Димитър Ненов.
Jump up ↑ LiterNet, 19.03.2009, № 3 (112) Още записки по исторически наивизъм, Христо Карастоянов.
Jump up ↑ Служебна бележка от главния секретар на Министерството на външните работи и изповеданията Димитър Шишманов за съветското предложение от 25 ноември 1940 г. Виж: Документ № 3.
Цитирани източници
Шарланов, Диню. История на комунизма в България. Том I. Комунизирането на България. София, Сиела, 2009. ISBN 978-954-28-0543-4.
Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]
Скандалната точка 12 в Соболевото предложение, статия в „Дневник“
Категории: История на България (1918 – 1945)История на Българската комунистическа партияОтношения между България и СССРКомунистическа пропаганда
цитирай
6. blackpredator - ееее, Венци,
15.02 15:16
колко красиво са изглеждали еврейките, украсени с логото Давидова звезда...

Хараланов, имало ги е депутатите и в родината на фашизма
Дучето не доживя народен съд...

Постоле, пишеш за романтичния фашизъм
истинският на държавно ниво официално започва със ЗЗН
цитирай
7. vencivaleri1951 - Прочел си нещо, но не си разбрал
15.02 15:17
haralanov написа:
На всички твърдящи, че у нас е имало фашизъм задавам следният въпрос:
- Знаят ли, че в 25 ОНС нa Царство България - съществувало от м. декември`41 до м. септември` 44 год. - е имало Парламентарна група на БРП (к) от 10(десет) души?


Партиите са забранени, никакви фракции не е имало. Всички депутати са независими.
Това , че 10ина избрани депутати имат тежнения към лявото не ги прави фракция.
Забраната на партиите заедно с антисемитските закони са алфата и омегата на германските фашисти.
цитирай
8. blackpredator - Гетьо,
15.02 15:23
няма шанс да смениш кафявото вещество, поне с малко гланц на сиво
дай линк, вместо просташки /за кой ли път/ да осираш постинга
и дай линк тъпа кратуно, къде изобщо по света е имало комунизъм, както е
по дефиниция
цитирай
9. vencivaleri1951 - Законът не е отменен
15.02 15:27
olivie написа:
Каква е била политическата обстановка в България по времето когато се гласува горе цитирания ЗЗН, но и аз съм сигурен, че никой тогава си е нямал и представа за думата фашизъм. И кое пък е изиграло роля в отменянето му. Да не би да е БПЦ?

Той си действа с пълна сила. Евреите си носят жълтите звезди. Изгонени са от държавна и общинска работа. Взет им е бизнеса, национализирани са голяма част от имотите, капиталите , предприятията им. След това всичко заграбено ще бъде за жълти стотинки продадено на близки до властта. Най гадното при реституцията/според мен/ бе как СДСарите не дадоха дума да се изрече за връщане тези заграбени от евреите имоти на наследниците им Тоест очужденото с този абсолютно нацистки закон и заграбено от "нефашистите" близки до властта тогава мина в ръцете на "запъртъците" им които днес се дерат, че фашизъм не е имало
Спасени бяха само българските евреи, докато тези от администрираните от нас земи в Югославия и Гърция изпратихме в лагерите на смъртта.
цитирай
10. vencivaleri1951 - Гетьо,
15.02 15:45
getmans1 написа:
... Та Венци, не е достатъчно да гледаш само от своята си камбанария и да викаш „Правда!“, „Правда!“, „Правда!“.
И не плачи за евреите защото целия свят знае как БКП си присвои спасяването им


Няма защо да "плача" за евреите. Имам основателна причина да бъда горд за еврейско отличие за чичо ми/ не помня вече името на ордена или медала. то един и два ли са/ за спасяването на евреин. Отрядът им /на баща ми и чичо, но баща ми не участва в сражението-бил е караул в лагера/ елеминира охраната на няколко вагона с евреи в Сърбия и ги спасява от лагерите . Всички участници/българи , сърби, двама англичани/ стават кавалери на това еврейско отличие. Почти всички партизани участвали в сражението /край Пирот е/са земеделци , ремсисти или комунисти. Някои от тях загиват тогава. Ето това е цената която плащат комунисти и ремсисти за спасението на евреи.
Впрочем това е едно от двете сражения с българска редовна войска което има Царибродския отряд. Споменавам го за да се знае как българското правителство не е пращало евреи в лагери. Дори след 9ти в съдебни процеси срещу офицери в обвиненията отправени към тях за депортация на евреи те ще кажат че са изпълнявали заповеди и ще бъдат прави Оставям на теб да прецениш кой би могъл да издаде заповед на командващ окупационен корпус
цитирай
11. vencivaleri1951 - Гетьо...
15.02 16:05
[quote=getmans1]След като тези искания са приети, на 1 март, министър-председателят Богдан Филов подписва във Виена протокол за присъединяването на България към Тристранния пакт. Същия ден германски войски започват да навлизат от Румъния в страната. По този повод Молотов заявява с недоволство на германския посланик Вернер фон Шуленбург, че присъединяването на България към пакта става в ситуация, доста по-различна от тази по време на изявлението на съветското правителство от 25 ноември.[13] При подписването на Пакта, Филов прави изявление в което се казва:

„ „България остава вярна на договорите за приятелство, сключени със съседите ѝ, и е решена да продължи и да развива по-нататък традиционните си приятелски отношения със СССР.“ “
По това време наличието на пакта Рибентроп-Молотов, както и готовността на СССР да

спамиш за кой ли път. Какво общо има пакта Молотов-Рибентроп с ЗЗН. Но щом си решил да ме "учиш" на история ще ти задам и аз въпрос за този пакт.

До Молотов подпис слага и зам завеждащия външен отдел на ЦК на КПСС. Титуляр на този отдел е Димитров/ той е с ранг като този на министъра/. Защо не присъства на подписването, защо не подписва? Преди този пакт обаче е Мюнхенския и не Полша е началото на ВСВ/ а Чехословакия/ удобно е на англоезичните да говорят за Полша/. Да си припомним думите на Чърчил към "мюнхенци" - Получихте унижението, ще получите и войната" Сталин може да е бил всякакъв, но е бил стратег и мисионер. Поема страна в разруха и незатихнала още гражданска война а оставя на "засранците " след себе си "страна втора икономика в света" и лидер на соц система от държави.
Чуствал е в кая на 30те , че не е готов за война и се е страхувал от Германия. Началото на войната доказва колко е бил прав за страховете си. С този пакт СССР си открадна мир за известно време-недостатъчно, но и особено ценно След това този пакт му връща и загубите от Брест-това също е от значение
Ако продължиш да спамиш обаче, ще те трия
цитирай
12. vencivaleri1951 - Постоле
15.02 16:10
[quote=apostapostoloff]Моят ферман трябва да отвори очите на червени тъпунгери като теб. И така...
През 1932 г. един третокласен журналист на име Христо Кунчев, известен повече с подвизи из локалите, отколкото с публикации, и който, в зависимост от обърнатите чашки, се представя ту за потомък на Васил Левски (Кунчев), ту за потомствен търновски болярин, основава Българска националсоциалистическа партия. А, така! Имало е фаашизъм в България, имало е- виж сега как свършва всичко.

Освен че по подобие с партията на Хитлер тя е сформирана от девет души в една кръчма, програмата й буквално копира тази на фюрера. Копирайки всичко, Кунчев заимства и заглавието на вестника на националсоциалистите „Щурм“, като учредява официоза си „Атака“. Вторият човек в българската партия – господин Тахов, веднага се вживява в образа на Гьобелс.Кунчев съвсем му отпуска края и започва да копира във всичко Хитлер: жестове, облекло, дори и дрезгав говор. Тахов не остава назад в стремежа си да се прави на интересен и дръпва струната на расистката теория, но по друг начин: българските евреи били несъщински – демек сефаради, шпаньоли, уникални в световната история с миролюбието си; циганите ни пък били джипси, демек египтяни. А българите не били нищо друго, а строителите на египетската цивилизация и т. н. През есента на 1933 г. маститият издател окончателно решава, че звездата му е изгряла и пристига с шум и трясък в Берлин. Приет е от самия фюрер и Гьоринг, пред които изплаква мъката си, че партията му е бедна като църковна

Постоле това наистина е ферман/закон/ и е в името на Негово величество Борис 3ти
Ферманът в никакъв случай не е антисемитски, а е шедьовър създаден и гласуван от филантропи
цитирай
13. vencivaleri1951 - Майка имаше
15.02 17:33
blackpredator написа:
колко красиво са изглеждали еврейките, украсени с логото Давидова звезда...

Хараланов, имало ги е депутатите и в родината на фашизма
Дучето не доживя народен съд...

Постоле, пишеш за романтичния фашизъм
истинският на държавно ниво официално започва със ЗЗН


колега Рахила някоя си. Та тя си пазеше звездата. Снаха и си я беше пришила на дънково яке и...и стана страшно
цитирай
14. theeconomist - Венци, пак кореш говориш на глухи
15.02 18:17
,показваш на слепи и чакаш смислен диалог с ментално неми.
Питай го твоят приятел колев 38, защо така се радваше, когато в Сирия американци убили 300 руснаци, ма само май на трима се знаело името, а не се радва, когато в Америка, американец, убива 17 и ранява 28 американеца на които имената са известни?
Що за новинар е той, като отминава такава важна новина?
цитирай
15. vencivaleri1951 - Братан, руснаците са загивали с милиони.
15.02 19:16
theeconomist написа:
,показваш на слепи и чакаш смислен диалог с ментално неми.
Питай го твоят приятел колев 38, защо така се радваше, когато в Сирия американци убили 300 руснаци, ма само май на трима се знаело името, а не се радва, когато в Америка, американец, убива 17 и ранява 28 американеца на които имената са известни?
Що за новинар е той, като отминава такава важна новина?


Видяхме на скоро как загина един от тях на видео-светът го изпрати с възхита.
Това което става в Щатите с тези стрелби в учебни заведения, офиси и къде ли не още е национална трагедия за която края не се вижда при този лесен достъп до всякакви цеви. Всеки път се моля дано е за последен път и дано онези от капитолия разберат най-сетне , че не всичко е пари. Такива като Колев 38 са измет/аз рядко съм рязък/ и трябва да бъдат разобличавани. Погледни го колко фейка е пуснал на тази тема и с какво злорадство коментира. Разбирам защо Западът внушава подобни несъстояли се събития, разбирам защо групировките против Ассад внушават...Не разбирам защо у нас го правят
цитирай
16. getmans1 - . . . „Солдатската кръв е като чая за ...
15.02 22:35
... „Солдатската кръв е като чая за нас“ Не знам кой го е казал това но не съм си го и измислил.

Сега в момента не ми се коментира или пък дискутира въпреки, че съм в по-изгодна позиция.

Само искам да те питам, помниш ли как коментира МОЯ последен постинг!?vencivaleri1951 написа:
theeconomist написа:
,показваш на слепи и чакаш смислен диалог с ментално неми.
Питай го твоят приятел колев 38, защо така се радваше, когато в Сирия американци убили 300 руснаци, ма само май на трима се знаело името, а не се радва, когато в Америка, американец, убива 17 и ранява 28 американеца на които имената са известни?
Що за новинар е той, като отминава такава важна новина?


Видяхме на скоро как загина един от тях на видео-светът го изпрати с възхита.
Това което става в Щатите с тези стрелби в учебни заведения, офиси и къде ли не още е национална трагедия за която края не се вижда при този лесен достъп до всякакви цеви. Всеки път се моля дано е за последен път и дано онези от капитолия разберат най-сетне , че не всичко е пари. Такива като Колев 38 са измет/аз рядко съм рязък/ и трябва да бъдат разобличавани. Погледни го колко фейка е пуснал на тази тема и с какво злорадство коментира. Разбирам защо Западът внушава подобни несъстояли се събития, разбирам защо групировките против Ассад внушават...Не разбирам защо у нас го правят

цитирай
17. get - - Товарищ Валерианович - хайде да обясниш на нас простите ти читатели РАЗЛИКИТЕ МЕЖДУ ... ?
16.02 00:23
vencivaleri1951 написа:

Никога, ама никога не е имало фашизъм в България


- Фашизъм, национал-социализъм и ционизъм ... за комунизма можеш да пропуснеш - той ни е ясен "живяхме" го!

Второ: Да питам защо любовницата(и иделогически вдъхновител) на фашиста Мусолини - тя и социалистката и ционистка, Маргарита Царфати я наричат "The Jewish mother of Fascism", тоест "Еврейската майка на фашизма"?

Трето:
Имаме сериозно академично издание на български в което се пише за ФАШИЗМА - "Същият в България се е разпространявал от евреи, имащи връзки с италианските фашисти."? - Мога да ти посоча заглавие, автор и страница на цитата ... като към цитата, имаме и факти с които се потвърждава твърдението!

Четвърто:
Знаеш ли че "фашистите" на Дуче в редовете си имат(следва непълния списък на лица от "семитски произход" - като:
- Алдо Финци – заместник-министър на вътрешните работи и член на Първия фашистки съвет;
- Данте Алмани – заместник-началник на полицията;
- Маурицио Рава – генерал във фашистката милиция. ... тук спирам - но мога да продължа списъка с още доста имена на представители от "богоизбраното племе", те и пламенни фашисти-марксисти ...!

Пето:
Знаеш ли какво пише Германската ционистка организация - В ПОДКРЕПА(в контекста) НА Нюрнбергското законодателство//тоест расовите закони на Хитлер/ известни й, като "Законът за защита на германската кръв и на германската" чест от 1935 г.?

Шесто:
А знаеш ли какво пишат по така повдигнатите от мен въпроси СВЕСТНИ ЕВРЕИ - които не са марксисти, а още по-малко ционисти?

- Та другарю-товарищ от Славчо-Сръбския отряд ... ще ли ни подпомогнеш, първо да се ориентираме В ТЕРМИНОЛОГИЧНАТА КАКОФОНИЯ - ТА и ние РАЗБЕРЕМ: що е туй фашизъм, национал-социализъм и ционизъм ... и от где им тръгват корените? ... и второто ... какви ФАШИСТКИ ОРГАНИЗАЦИИ има регистрирани в Царство България - срещу които, твоите партизански-предтечи така АКТИВНО са се борели ... преди "Девети Септември 1944" ?
цитирай
18. born - Предходният коментар /16/ е изключително показателен, семпъл и потресаващ !
16.02 00:32
Не знае кой е автора на цитата, който цитира- но го "цитира" като едно няма нищо.
Заявява, че не му се дискутира - /понеже е в по-изгодна позиция от автора на постинга/, но пък си дискутира /ако това може да се нарече дискутиране/.
И на края задава въпрос на човека, който не само няма намерение да коментира тъпните му, камо ли да ги прочете.
Боже упази и прости грешните чада ! Те не са виновни - акъла им е толкова !
цитирай
19. bojil - Лъжеш- имаше фашизъм в България, от ...
16.02 00:47
Лъжеш- имаше фашизъм в България,от 1944-1990 г. включително! Типичен червен,антинароден грабителски фашизъм от най-злостен тип,какъвто никога не е имало дори в Италия!
цитирай
20. getmans1 - . . . Съжалявам Дедо Борни, че аз съм в ...
16.02 01:06
... Съжалявам Дедо Борни, че аз съм в ролята на петела дето сере куришки ... а ти ходиш подир него като свиня да ги ядеш щото за всеядната ти порода било полезно.
Явно доста трябва да изядеш докато разбереш за кво става въпрос.
Много си зле човече, верно, че аз „сера“ куришки из блога но и ти ми бъди благодарен, щото е полезно за теб.


born написа:
Не знае кой е автора на цитата, който цитира- но го "цитира" като едно няма нищо.
Заявява, че не му се дискутира - /понеже е в по-изгодна позиция от автора на постинга/, но пък си дискутира /ако това може да се нарече дискутиране/.
И на края задава въпрос на човека, който не само няма намерение да коментира тъпните му, камо ли да ги прочете.
Боже упази и прости грешните чада ! Те не са виновни - акъла им е толкова !

цитирай
21. petkodox - Много често се употребява понят...
16.02 01:15
Много често се употребява понятието "фашизъм", без да се знае какво точно озачава. Г.Димитров дава следното определение: "Фашизъм е тоталитарно управление в служба на едрия капитал." Същото, каквото и днес. И никъде не става въпрос за евреи, ако не считаме, че "едрият капитал" са евреите.
цитирай
22. nalia - Трябва да е имало фашизъм за да има после и активни борци против него
16.02 07:17
Както и борци против капитализма днес:))
цитирай
23. ramone - ...
16.02 08:03
може и да греша, но единствената цел на тая уникална по оригиналността си тема беше да узнаем как на Венци деда му, некога е освободил три вагона евреи.
Очакваме тема "Имало ли е турско робство в България", в която на Венци прапрадедо му ще освободи три синджира роби...
и те така
цитирай
24. penchoan - Имало е фашизъм!
16.02 09:17
В България е имало фашизъм, който настъпва с фашисткия преврат от 9 септември 1944 г. Професиналният превратаджия Кимон Георгиев и "Звено" вземат властта. Създава се фашистка партия - ОФ. Година по-късно, поради съпротивата на Никола Петков, става ясно, че ОФ не може да изпълнява функциите на фашистка партия. ОФ е изоставена и заменена с БКП. По онова време започва да се образува държавата Израел. Българските евреи са прогонени от България, за да им се вземат имотите. А защитници на евреите, като Любомир Лулчев и Димитър Пешев са осъдени на смърт и затвор. Комунизмът започва през 1947 г., след връщането на Сталинските агенти Г.Димитров и В.Коларов в България. Тогава започва колективизация и национализация на фабриките. Единствената разлика между фашизъм и комунизъм - факт, подкрепен и от Желю Желев, е във формата на собственост.
цитирай
25. blackocean - Имаше фашизъм, червен, от 1944 д...
16.02 11:21
Имаше фашизъм, червен, от 1944 до1989.
С 30 хиляди.избити.
С десетки концлагери.
Пак са се събрали блоговите комунопитеци и путинопитеци.
Като мухи на лайно.
цитирай
26. vencivaleri1951 - Не си далече от истината
16.02 11:55
ramone написа:
може и да греша, но единствената цел на тая уникална по оригиналността си тема беше да узнаем как на Венци деда му, некога е освободил три вагона евреи.
Очакваме тема "Имало ли е турско робство в България", в която на Венци прапрадедо му ще освободи три синджира роби...
и те така


Не дядо ми, а прадядо ми е поборник, получава поборническа пенсия и е оземлен като такъв. Всички във фамилията се чустваме щастливи с такъв роднина. А това че споменах за отличието на чичо ми/ не дядо/ е резултат на заяждането на хетмана за участието на комунистите в спасяването на евреите, което като цяло е безспорно. Евреите щяха отдавна да са изчезнал етнос, ако Германия бе победител във войната.
цитирай
27. vencivaleri1951 - ? - Мо? То и за прости и за сложни е ...
16.02 12:32
? - Мо?[/quote]

То и за прости и за сложни е обяснено и има доста помощна, а и сериозна литература по въпроса. Понеже е много стара дъвка това , че Хитлер е национал-социалист, а не фашист ще се опитам да обясня с елемнатрини примери -като за "прости"

Католици и православни например са християни . Хората с ментални проблеми в православието се считат за божи хора, а католиците до не толкова отдавна са ги горяли или в добрия случай изтезавали-гонили са дявола от тях. С различните лечители, гадатели нещата стоят по същия начин. С фашизма нещата стоят по същия начин-различен е италианския, испанския, германския. Те си имат и своите имена Така е и при комунистическите партии. Съвсем различна е болшевишката КПСС от френската, италианската...дори българската. Европейските компартии са били и са като цяло парламентарни партии до момента в който мнозинства получават различните фашистки партии-независимо дали идват по парламентарен път / Италия, Германия/ или с преврат /Испания, Португалия, България/ Те обаче си приличат по едно-унищожават через терор и забрани опонентите си. Италия има по мек фашизъм, Германия агресивен. Хитлер доразвива германския фашизъм с теорята си за непълноценни раси-едните понадлежат на физическо унищожение, другите /славянската е там/ са "оставени да живеят" но като обслужващо население.
Защо по принцип се използва термина фашизъм/ който по е коректен/ , а не национал-социализъм. Ами национал-социализмът е грозното родилно петно на социалистите. За това според мен, а и много други ,публичност придобива главно фашизмът като събирателно определение. При компартиите също е така/вече споменахме различията на практиките/ Едно са марксистите, друго са националкомунистите, анархокомунистите , неокомунистите...Различен е светогледът на Ботев/анархокомунист/ и Ленин/марксист/ макар и за двамата Русия да е "тъмницата за народите-царска Русия.
И когато питаме в България е имало фашизъм е достатъчно да прочетем ЗЗД и ЗЗН. Дано съм полезен
цитирай
28. vencivaleri1951 - Гетьо,
16.02 12:41

ти рядко си в изгодна позиция и за това е виновно гугъл познанието. Ти ми приличаш на човек който в антракт на " Ромео и Жулиета" разказва мръсни вицове , когато е с проститутка или дама с която се среща само за секс, пуска музика от споменатото балетно представление.
vencivaleri1951 написа:
theeconomist написа:
,показваш на слепи и чакаш смислен диалог с ментално неми.
Питай го твоят приятел колев 38, защо така се радваше, когато в Сирия американци убили 300 руснаци, ма само май на трима се знаело името, а не се радва, когато в Америка, американец, убива 17 и ранява 28 американеца на които имената са известни?
Що за новинар е той, като отминава такава важна новина?


Видяхме на скоро как загина един от тях на видео-светът го изпрати с възхита.
Това което става в Щатите с тези стрелби в учебни заведения, офиси и къде ли не още е национална трагедия за която края не се вижда при този лесен достъп до всякакви цеви. Всеки път се моля дано е за последен път и дано онези от капитолия разберат най-сетне , че не всичко е пари. Такива като Колев 38 са измет/аз рядко съм рязък/ и трябва да бъдат разобличавани. Погледни го колко фейка е пуснал на тази тема и с какво злорадство коментира. Разбирам защо Западът внушава подобни несъстояли се събития, разбирам защо групировките против Ассад внушават...Не разбирам защо у нас го правят

[/quote]
цитирай
29. get - - Нищо не казахте Валери-Венци ... защото КОРЕНА НА ВСИЧКИ изброени ОТ ВАС "-Изми" ... е НАУЧНИЯ-СОЦИАЛИЗЪМ!
16.02 22:30
vencivaleri1951 написа:То и за прости и за сложни е обяснено и има доста помощна, а и сериозна литература по въпроса. Понеже е много стара дъвка това , че Хитлер е национал-социалист, а не фашист ще се опитам да обясня с елемнатрини примери -като за "прости"

Католици и православни например са християни . (...)
Хитлер доразвива германския фашизъм с теорята си за непълноценни раси-едните понадлежат на физическо унищожение, другите /славянската е там/ са "оставени да живеят" но като обслужващо население.
Защо по принцип се използва термина фашизъм/ който по е коректен/ , а не национал-социализъм. Ами национал-социализмът е грозното родилно петно на социалистите. За това според мен, а и много други ,публичност придобива главно фашизмът като събирателно определение. При компартиите също е така/вече споменахме различията на практиките/ Едно са марксистите, друго са националкомунистите, анархокомунистите , неокомунистите...Различен е светогледът на Ботев/анархокомунист/ и Ленин/марксист/ макар и за двамата Русия да е "тъмницата за народите-царска Русия.
И когато питаме в България е имало фашизъм е достатъчно да прочетем ЗЗД и ЗЗН. Дано Дано съм полезен.


- Хайде ПРИПОМНЕТЕ МИ - Кой е прогласен В ТЕОРИТИЧНИТЕ РАЗРАБОТКИ ПО ВЪПРОСА, за ПЪРВИЯТ научен-социалист?
- Още ОТ КРИМСКАТА ВОЙНА ... знаете ли КАКВИ ФИЛИПИКИ РЕДЯТ СРЕЩУ "СЛАВЯНСТВОТО"(без поляците !) - "родителите" на така наречения "научен-социализъм" - Маркс и Енгелс? Та те още от тогава СА СИ ОТКРОВЕННИ РАСИСТИ - искате ли ЦИТАТИ В ПОТВЪРЖДЕНИЕ ... а вие ми говорите - Хитлер, БИЛ ЧОВЕКА, който ПЪРВИ ОТКРИЛ/приложил към социализма и расовите теории !
- Но това го правят и ционистите - които в същността си, са също СОЦИАЛИСТИ ... като ДЕБЕЛО ПОДЧЕРТАВАМ и РАСИСТИ!

- Никъде в гласувания през 1924 г. ЗЗД или по-късния ЗЗН - НЯМА РАСИСТКИ ПОЗОВАВАНИЯ! ГОВОРИ СЕ ЗА категории хора - които се приема, че на ВЕРСКА(или др. ПОЧВА - виж И другите ЗАКОНОВИ разпоредби - не само за ЮДЕИТЕ ?) СА НЕЛОЯЛНИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВАТА В КОЯТО ЖИВЕЯТ!

- За да не ЗВУЧИ ПРЕСИЛЕНО ТВЪРДЕНИЕТО МИ - защо не вземете да прочетете САМ РАЗПОРЕДБИТЕ - на цитирания от вас самия Закон за защита на нацията?
"Чл. 33. Разпоредбите на този дял II от закона не се прилагат за следните лица от еврейски произход: а) които са родени в България и са имали непрекъснато местожителството си в България до влизане на закона в сила са български поданици и са приели християнството до 1 септември 1940 година; б) които до 1 септември 1940 година са встъпили в брак с лице от български произход и са приели християнството до влизане на закона в сила. Същите разпоредби на дял II, изключая тия на пунктове "а", "б", "е" и "ж" от чл. 21 и членове 26 и 27, не се прилагат за лицата от еврейски произход, които са били доброволци във войните или са военноинвалиди, или са наградени с орден за храброст. Лица от еврейски произход, сираци от войните, във всички случаи на състезание с други лица от еврейски произход, се предпочитат при прилагане разпорежданията на членове 25 и 26 от настоящия закон."

- Защо ли ЗАКОНОДАТЕЛЯ Е ВКАРАЛ ТЕЗИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ - А НА ПРАКТИКА ОТМЕНЯЩИ предходните И репресивни РАЗПОРЕДБИ ?
- А доколко ЛОЯЛНИ СА БИЛИ СПРЯМО БЪЛГАРИЯ тази категория(верска група лица) СТАВА ВИДНО ОТ ПОВЕДЕНИЕТО ИМ - Когато те през 1949 - 50 год. задружно напуснаха България в "алията"(знаеш ли религиозния смисъл на понятието ?) към Еерец Израел - създаден ПО ИНИЦИАТИВА от Йосиф В. ДЖУгашвили ... известен ни още и като "Сталин"?

П.П.
Въпреки многословните ви "разяснения" - не успях да разбера РАЗЛИКИТЕ МЕЖДУ ТОТАЛИТАРНИТЕ по своята същност - ПОЛИТИЧЕСКИ СИСТЕМИ, в резултата на политическите идеологи като: Фашизъм, Нацизъм, Ционизъм и-и-и ... ?

- Като пример - ЛОГИКАТА ВИ ИЗДИША ... ДАВАМ само един пример с Ленин ... започнал интернационалната-революция, като ДИКТАТОР (и съзнателен интернационален-социалист + революционер) УСТАНОВЯВАЙКИ едно-партийно ДЪРЖАВНО управление ... след опита му за износ на революция и РАЗГРОМНАТА ЗАГУБА ОТ ПИЛСУДСКИ(1920 г.) при река Висла - става на практика НАЦИОНАЛ-БОЛШЕВИК(!!) ... въвеждайки драконови анти-демократични методи за държавно управление ... криещи се зад ПОНЯТИЕТО "ДИКТАТУРА НА ПРОЛЕТАРИАТА" ... а после, като им огладняват дупетата СЪВСЕМ на "болшевиките"(и след ДАДЕНИ близо ПЕТ МИЛИОНА ЖЕРТВИ ОТ ЦИВИЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ от ГЛАДНА СМЪРТ !) - въвежда КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ ФОРМИ НА СТОПАНСТВО - Защото Новата икономическа политика НЕ Е НИЩО ДРУГО А ТОЧНО ТОВА - КАПИТАЛИЗЪМ, не-СОЦИАЛИЗЪМ!

- Венци, обясних, НИЕ СМЕ ПРОСТОВАТИ ХОРА - моля ОБЯСНЕТЕ НИ? КАКВИ ЗА ВАС СА ПРИЗНАЦИТЕ(критериите) - КОИТО разпознавайки ги - ВИ КАРАТ ДА НАРИЧАТЕ политическите си противници ФАШИСТИ или НАЦИСТИ?

- Ами той Сталин, през 30-те години на миналия ЗАРАДИ ПОЛИТИКАТА НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ - за утвърждаване СЪЦИАЛИЗМА ПО ПАРЛАМЕНТАРЕН(МИРЕН) ПЪТ ... ги нарича "социал-ФАШИСТИ" ??
Въпрос:
Правилна ли е една трактовка според МАРКСИЗМА - на политиката на социал-демократите?
цитирай
30. haralanov - Отново...
16.02 22:50
НАЛАГА СЕ ОТНОВО ДА ПОВТОРЯ: ФАШИСТИ В БЪЛГАРИЯ СА БИЛИ САМО КОМУНИСТИТЕ

Фашизъм има там, където има срастване между партия и държава.Това е т.нар. "класическо" определение. Срастване между партия и държава в България няма преди 09.09.1944 г. Такова срастване има след 09.09.1944 г.
цитирай
31. get - - Уважаеми Валери-Венци ... виждам, че изкушени от политиката(но не до там добре познаващи Теория на политическите учения ... ? български
17.02 14:35
... ВИ ОБВИНЯВАТ ВАС И ПАРТИЯТА - БКП=БСП във идеология, плюс стил и методи, на управленски политики - да сте ФАШСТИ - Вярно ли е това?
- И ако е вярно ... ?
haralanov написа:
НАЛАГА СЕ ОТНОВО ДА ПОВТОРЯ: ФАШИСТИ В БЪЛГАРИЯ СА БИЛИ САМО КОМУНИСТИТЕ

Фашизъм има там, където има срастване между партия и държава.Това е т.нар. "класическо" определение. Срастване между партия и държава в България няма преди 09.09.1944 г. Такова срастване има след 09.09.1944 г.


... и ако е вярно - Защо ... ?
Тогава НЯМА ЛОГИКА, Богдан Филов подписвайки в качеството си на министър председател Акта от 1-ви март 1941 год. в двореца Белведере СЕ Е ПОЧУВСТВАЛ ЗАДЪЛЖЕН(!) ДА ПРАВИ ИЗЯВЛЕНИЕ(то) в дух ...?

„България остава вярна на договорите ... и е решена да продължи и да развива по-нататък ТРАДИЦИОННИТЕ СИ ПРЯТЕЛСКИ ОТНОШЕНИЯ със СССР."
- Нали според напудрената ви и идеологизирана комунистическа историография ... СССР бил ВИНАГИ последователен и НЕПРИМИРИМ ПРОТИВНИК НА ФАШИСТИТЕ ... мога да продължа поменника от "-Изми", и с нацизъм и цинизъм?

- Драги ми сънароднико Хараланов, с изтрещели ... както и на много българи (в това число и мои) нерви - от двусмислената и фарисейска роля + политика на БСП/БКП-стари/ ... по отношение на "фашизма", че имаме такъв вече ЕДИНСТВЕНО И САМО СЛЕД 9-ти септември" - бъркате!
- Черти на ПРОИЗВОДНИТЕ ОТ МАРКСИЗМА ИДЕОЛОГИИ - като фашизъм и национал-социализъм ... имаме още от 1935 г. с влизане в сила на Наредбата: Закон за забрана на политическите партии и движения - утвърден след ПОРЕДНИЯТ ЗВЕНАРСКИ ПРЕВРАТ от 19 май 1934 г.?
С това се отменя демократично-либералния и се отвърждава АВТОРИТАРЕН МОДЕЛ на държавно-политическо управление ... Но - има още много да се обяснява, ЗАЩОТО ВЪПРЕКИ ВСИЧКО - ТОВА НЕ Е КЛАСИЧЕСКИ "ФАШИЗЪМ" или НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗЪМ ...?

- Но да оставим за момент личните ни обяснения и да се обърна ... отново към ... ?
Венци, какво ТИ е мнението (като представител на БКП/БСП) по отношение на 19-то майския преврат?
Защото на времето - са ме НАУЧАВАЛИ(набивали в главата), че това било МОНАРХО-ФАШИСТКИ ПРЕВРАТ ... та от тогава България станала и "фашистка" + монархо :)))! ... Ако и твоето, Венци, мнение е ТАКОВА?
ОТ ТУК ЗНАЕШ ЛИ - Колко питания възникват у мен българина-"дебил" - според говорителя-ИДЕОЛОГ НА БСП комуниста-"гений" ... че и професор при това, Иво Христов :)))!

- Славчо-събски партизанино ... Що мълчиш, кат "мъртвия партизанин" - който провълвил - Не комунист ... ? :((( ... но някои по-скоро ще го нарекът СЪВЕТСКИ-ПУДЕЛ а от там отце-предател и КОЛАБОРАЦИНИСТ!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: vencivaleri1951
Категория: Политика
Прочетен: 2181657
Постинги: 608
Коментари: 9667
Гласове: 3689
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31